54e9fa38b8dcdb0b11d817cf_list_pict_3.jpg

הודעה בדבר החלטת בית המשפט

אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין
3/1/2021

הודעה בדבר החלטת בית המשפט על אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגית
לפי ס' 25(א)4 לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-2006


מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 25.5.20 הוגשה לכבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה ב-4 תיקים מאוחדים, ת"צ 17264-12-19, ת"צ 17628-05-20, ת"צ 18170-05-20 ו-ת"צ 18448-05-20 (להלן: "התביעות") אשר הוגשו על ידי מר ליאוניד בורשטיין ואח' (להלן: "התובעים") נגד מכללת רמת-גן, המכללה האקדמית נתניה, מכללה ירושלים ואגודת שוחרי תלפיות – מכללה אקדמית לחינוך (להלן: "הנתבעות"), וכי ביום 16.2.21 בית המשפט הנכבד אישר את ההסדר ונתן לו תוקף של פסק דין, כמפורט להלן:


כללי

עניינן של התביעות, בתמצית, הוא בטענת התובעים, לפיה אתרי המרשתת (אינטרנט) של הנתבעות לא היה מונגש כדין, וכי לא היה בהם הצהרת נגישות כדין, זאת בניגוד לאמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.
הנתבעות סבורות כי דין התביעות להידחות, והסדר הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן, נעשה תוך שהצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום הודאה בטענה כלשהי שהועלתה בתביעות.
הסכם הפשרה יחול על "כל הגולשים באתרי האינטרנט של הנתבעות, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות הטלפון הנייד, אשר מוגדרים כ'אדם עם מוגבלות' כהגדרת המונח בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998, החל מיום 01.11.2017, ועד למועד אישור התובענה כייצוגית" (להלן גם: "הקבוצה").
התובעים מיוצגים על ידי עוה"ד משה בן דרור, מרחוב הארבעה 28, תל-אביב, טל': 076-5384224, פקס: 077-4702056; הנתבעות מיוצגות על ידי עו"ד איתן עמרם ממשרד איתן עמרם ושות', מרח' מוטה גור 5, פתח תקווה, טל': 03-5327688, פקס': 153-3-5327688.

עיקרי הסכם הפשרה

עד ליום 1.6.21 לכל המאוחר, תקפיד כל אחת הנתבעות כי אתר המרשתת אותו היא מפעילה יהיה מונגש כדין, כאמור בחוק השוויון, בתקנות השוויון ובתקן וכמו כן, תופיעה בו הצהרת נגישות כאמור בתקנות 34 ו-35ה לתקנות השוויון ("תקופת הביניים"). בתקופת הביניים, לא יראו בהיעדר הנגשה כלשהי או בהיעדר הצהרת נגישות כהפרה של מי הנתבעות, ולא ניתן יהיה לתבוע אותן במהלך תקופה זו.
כל אחת מהנתבעות תעניק 10 מלגות שכר לימוד מלאות אצלה, המיועדות לציבור האנשים עם מוגבלות, למסלול לימודים לתואר ראשון ללא עלות, זאת למעט הוצאות חריגות שאינם נכללים במלגות ללימודים אשר יחולו על הסטודנט עם מוגבלות (להלן: "ההטבה"). ההוצאות שיחולו על הסטודנט עם מוגבלות: דמי רישום, קורסים חוזרים, תשלום על חריגה ממשך הלימודים התיקני, הגשת עבודה באיחור, קורסי הרחבת הסמכה, קורסי לימוד לרמת פטור באנגלית ובלשון עברית, דמי לינה וארוחות בסיורים לימודיים שאינם כלולים בתכנית הלימודים, דמי חבר באגודת הסטודנטים, דמי שמירה, שירותי הוראה וספרייה ממוחשבים, ביטוח תאונות אישיות, הסעות וסיורים.
סך ההטבה עבור כל הנתבעות יחדיו מוערכת על ידי הצדדים בכ-2.5 מיליון ₪.
ההטבה תינתן ל-10 אנשים עם מוגבלות שיענו לדרישות האקדמאיות של מסלול הלימודים שיבחרו, אצל מי מהנתבעות, לרבות עמידה בדרישות התקנון ותנאי הקבלה של כל אחת מהנתבעות במשך כל תקופת הלימודים, כאשר תינתן עדיפות לבעלי מוגבלויות חושיות (מוגבלות ראייה בעיקר, מוגבלות שמיעה ומוגבלות פיסית בידיים).
פרק הזמן למימוש ההטבה, יעמוד לתקופה של 24 חודשים בלבד החל ממועד האישור, או לאחר מתן 10 מלגות, הקודם מבין השניים. ככל שההטבה לא תנוצל במלואה בתוך 24 חודשים, האפשרות לממשה תוארך ב-12 חודשים נוספים. הנתבעות יחלו במתן המלגות לסטודנטים באופן מיידי ובכפוף לעמידה בדרישות התקנון ותנאי הקבלה.
לצורך מעקב אחר מימוש ההטבה, היעילות ומתן המלגות בפועל כפי שינתנו ע"י הנתבעות, ריכוז פעילות זו תבוצע באמצעות עמותת "מכון עמרם" ע"ר מספר 580590578 (להלן: "העמותה"). כחלק מהפעילות הנ"ל, העמותה תרכז את פניות האנשים עם מוגבלות המעוניינים בהטבה אצל מי מהנתבעות ותעביר את הפרטים של המעוניינים לנתבעות. הפרטים של העמותה לצורך פניה לקבלת מלגת לימוד הם: עמותת "מכון עמרם", דוא"ל [email protected]

ויתור וסילוק ומעשה בית דין

הסכם הפשרה יהווה מעשה בית דין לגבי כל חברי הקבוצה וביחס לכל העילות והסעדים שנטענו במסגרת בקשת האישור.

שונות

הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב, רחוב ויצמן 1, תל-אביב, בימים א'-ה', בין השעות 8:30-13:30. הסדר הפשרה מפורסם גם בפנקס התובענות הייצוגיות. ניתן אף לעיין בהסכם במשרדי עוה"ד בתיאום מראש [משה בן דרור ואיתן עמרם ושות'].
נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

משה בן דרור, עו"ד, ב"כ התובעים                                         איתן עמרם, עו"ד, ב"כ הנתבעות